‘t Zand (Huissen) wordt steeds mooier omdat er steeds meer walnotenbomen worden geplant om van de walnoten de mooiste en lekkerste producten te kunnen maken zoals walnotenolie, -pesto, -mayonaise, -melk, -kaas en -room.

Provincie Zuid-Holland, Waterschap Hollandse Delta, gemeente Hoeksche Waard en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) laten onderzoek doen naar een duurzamer beheer van landbouwbodems in Zuid-Holland. 

Regionale nutriënten kringlopen sluiten!

Een update!
Uit opgewerkte plantaardige reststromen van land- en tuinbouw en foodprocessing ontwerpen we nieuwe circulaire, regio specifieke en multifunctionele meststoffen.
Plantaardige afvalstromen worden gebruikt voor compostering, biochar productie, insectenproductie en na anaerobe vergisting wordt het vloeibaar residu gebruikt voor de productie van mineralen concentraten en microbiële biomassa. Hieruit ontstaan de building blocks voor de nieuwe generatie meststoffen. Deze building blocks worden geanalyseerd op hun chemische eigenschappen.

Lokale nutriënten kringlopen sluiten!
We gaan uit opgewerkte afvalstromen van land- en tuinbouw en foodprocessing nieuwe blends meststoffen ontwerpen voor dezelfde regio waar ook de afvalstromen vandaan komen en toegesneden op aldaar relevante gewassen. Plantaardige afvalstromen worden gebruikt voor compostering, biocharproductie, insectenproductie en na anaerobe vergisting wordt het vloeibaar residue gebruikt voor de productie van mineralen concentraten en microbiële biomassa. De resulterende producten van deze technieken vormen de zogenaamde buildingblocks voor de biobased meststoffen. Thans worden deze buildingblocks geanalyseerd op hun chemische eigenschappen.

Dit platform bestaat uit toeleverend en service-verlenend bedrijven in de glastuinbouw, die 4x per jaar bij elkaar komen op de locatie van een van de deelnemers.
Onlangs is het bedrijf Protix toegetreden. Protix heeft als core-activiteit de opkweek van insecten waarbij proteïnen geproduceerd worden, maar ook het residu wordt vermarkt. Petfood markt, oliën, en nu ook biofertilizer worden als producten in de markt gezet. Hun meststof Flytilizer heeft veelbelovende resultaten laten zien.

Het is 2035... De kringlooplandbouw floreert. De burger koopt zijn vlees, groenten en fruit bij winkels die gespecialiseerd zijn in producten geproduceerd in Gelderland. Hazelnoten en walnoten met het keurmerk “De Gelderse Noot” glanzen in de schappen van die winkels. Op andere plekken in de winkel vind je de hazelnotenpasta, de walnotenmelk en meerdere producten gebaseerd op Gelderse noten. De coöperatie “De Noten” kan op afstand mee kijken en zo zorgen voor een goede aanvoer van noten en andere producten indien de voorraad in de schappen te laag wordt. De kwaliteit van de noten blijft door deze korte logistieke keten hoog.

De afgelopen maanden is CropEye gestart met het Kennis Netwerk Notenteelt. Het project beoogt kennis over te brengen op gebied van notenteelt aan een groep agrariërs, met als doel verduurzaming van hun bedrijfssystemen, duurzaam gebruik van de bodem en nieuwe verdienmodellen voor de bedrijven op basis van de teelt van een nieuw gewas (notenteelt) met vele verwerkingsmogelijkheden. 

Lokale nutriënten kringlopen sluiten! 
We gaan uit opgewerkte afvalstromen van land- en tuinbouw en foodprocessing nieuwe blends meststoffen ontwerpen voor dezelfde regio waar ook de afvalstromen vandaan komen en toegesneden op aldaar relevante gewassen.

We hebben de neiging om nu ook relatieve nieuwe biomassa aan te wenden voor energie-generatie, en tegelijkertijd wordt op de biomassa een beroep gedaan als een renewable grondstof. Het zich rijk rekenen is begonnen terwijl het behoud van biomassa of liever het herstel van biomassa nauwelijks aan de orde komt. Zonder voldoende biomassa, en vooral zonder voldoende biomassa in de actieve koolstofkringloop is strategisch gezien “het biomassaverbruik” door/voor andere doeleinden een doodlopend spoor.

Op 18 december 2020 werd er nog in Gelderland gezocht naar klimaat slimme landschapselementen met verdienmodel en gedragen door agrarische ondernemers; de oplossing: Bufferstroken 2.0.

Bufferstroken 2.0 heeft de aanmoedigingsprijs ontvangen van de jury van de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke kwaliteit 2020.

Eerder hebben we gemeld dat we uit de micro-alg Isochrysis galbana een biofertiliser hebben geïsoleerd (een deliverable van EU-project Miracles). Deze biofertiliser is inmiddels geregistreerd als IsoAgens® en de planteffecten (anti-stress en een grotere nutriënten efficiëntie) via het wortelstelsel uitgebreid gedocumenteerd.

Na anderhalf jaar praten en plannen maken zijn we begonnen met de realisatie. In ’t Zand (Huissen) vindt al notenproductie plaats, echter nieuwe aanplanten (dit en volgend jaar) moeten het areaal in eerste instantie naar 10 ha (Agroforestry-Notenpark ’t Zand) tillen, zodat we over een jaar of 10 ca. 30.000 kg noten kunnen oogsten en over 15 jaar richting 100.000 kg. Gemeente Lingewaard ondersteunt deze aanpak actief, omdat men de landschappelijke, economische en maatschappelijke waarde van het oude glastuinbouwgebied ’t Zand wil verhogen.

We zijn druk bezig om een korte keten Noten op te zetten vanuit Lingewaard met de nadruk op ’t Zand. Daar vinden veel door de gemeente gestimuleerde veranderingen plaats om zowel bebouwing mogelijk te maken als de landschappelijke waarde een facelift te geven. Hierbij wordt het planten van notenbomen sterk gepromoot, al dan niet in een agroforestry-setting.

Systemische middelen toch maar een of twee keer toedienen
Het curatief middelen toedienen als impuls interventie omdat er “een incident” in de teelt is of dreigt te ontstaan loopt als type gewasmanagement op zijn laatste benen, mede doordat vele chemische middelen verboden worden. Een transitie naar meer systemische middelen is gaande waarbij er vanaf het begin van de teelt gewerkt wordt aan de vitaliteit van gewas en bodem/substraat. In tegenstelling tot interventiemiddelen worden systemische middelen met een bepaalde regelmaat toegediend…..dat vraagt om nogal wat aanpassingen.

Het project ‘Noten uit Overijssel’ heeft de eerste bijeenkomsten en workshops georganiseerd in Overijssel. De interesse vanuit de ondernemers voor notenteelt is groot en de deelnemers zijn zeer geïnteresseerd in vervolg workshops (verdieping) op gebied van teelt en afzet van hazel- en walnoten.

De eerste drie oriëntatie bijeenkomsten (Lettele, Vilsteren, Almelo) werden samen door ca. 150 ondernemers bezocht. Na deze drie oriëntatie workshops zijn er verdiepingsworkshops op gebied van rassenkeuze hazel- en walnoot en afzet georganiseerd. Voor deze bijeenkomsten worden experts op gebied van noten ingezet. Zo was er een workshop rassenkeuze walnoten van Arie Bruin en zijn er twee bijeenkomsten rondom rassenkeuze van Bob Wertheim.

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om BioStimulans IsoAgens op applicatie niveau verder door te ontwikkelen in samenwerking met diverse bedrijven en Bioprocess Engineering en Food & Biobased Research (WUR).  IsoAgens stimuleert de nutriënt-use-efficiency, verlaagt substantieel CO2 footprint en bovendien versterkt het de stresstolerantie tegen factoren als lage temperaturen, weinig licht en droogte stress. Een eenmalige toediening heeft een werkingsduur van minimaal 8 weken. Partners om biotische stress te testen worden gezocht.

Dat de boeren onder druk staan is nu wel duidelijk. Veel agrarische bedrijven moeten goed kijken hoe ze duurzamer te werk kunnen gaan. En meestal moeten ze ook nog iets naast hun bedrijf doen om rond te kunnen komen. Ton Baltissen van CropEyr en ook voorzitter van De Nederlandse Noten Vereniging vertelt waarom de notenindustrie een goede optie voor de boeren is.

Agroforestry, een combinatie van landbouw en bosbouw, heeft volgens landbouwkundigen de toekomst en kan helpen de stikstof- en CO₂-uitstoot te verminderen. Er zijn honderden combinaties mogelijk. Zo laten Jan en Hanne Cremers op hun Hanne Hoeve in Westerhoven vleeskoeien grazen tussen twee hectare walnotenbomen.

Donderdag 27 juni 2019 werd er vanuit het project Notenbomen als toplaagverbeteraar een excursie georganiseerd bij de hazelnotenboomgaard van Harm Tuenter. Er waren 2 instapmomenten: `s middags één en `s avonds één. Beide momenten werden goed bezocht: er waren zo’n 15 personen per keer aanwezig. Het publiek was divers, maar had één grote gemene deler: interesse in notenteelt en het aanplanten van notenbomen op eigen terrein.

We hebben een tweetal zeer goed gedocumenteerde plantstuureffecten door een tweetal algenpreparaten. Deze effecten zijn:

  • Stresstolerantie verhogend bij bv logistieke fase van potplanten
  • Stresstolerantie verhogend, dus minder plantuitval, tijdens transport van zeer jong plantmateriaal vanuit bv. Zuid-Amerika naar Nederland
  • Verhoging van de stikstofefficiëntie van bv. tarwe, mais